yasam kocu, medyum sedat hoca,

yasam kocu, medyum sedat hoca,

yasam kocu, medyum sedat hoca,