medyum-medyum sedat hoca, behaiyye-duasi

medyum-medyum sedat hoca, behaiyye-duasi

medyum-medyum sedat hoca, behaiyye-duasi